ontdek de wereld met the travel stars!.jpg
Privacy policy
The Travel Stars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Travel Stars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
● verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
● vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
● passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
● geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
● op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als The Travel Stars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door The Travel Stars verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
● Het aangaan van de reisovereenkomst
● Het uitvoeren van de reisovereenkomst
● Het versturen van nieuwsbrieven
● Het toesturen van aanbiedingen
● Analyse doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
● Geslacht
● Naam
● Adres + postcode
● Woonplaats
● Land
● Telefoon
● Email
● Geboortedatum (optioneel)
● Paspoort (optioneel)
● Bankgegevens
● Inloggegevens The Travel Stars
● Informatie van thuisblijvers (optioneel)
● Boekingsinformatie
● Klikstatistieken en websitebezoek (optioneel)
● Nieuwsbrieven (opt-in)
● Medische gegevens (zoals rolstoel etc - optioneel)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het uitvoeren van de reisovereenkomst zoals reisagenten, vliegtuigmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen.
Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen (reisagenten en reisleiding) die gevestigd zijn buiten de EU voor de uitvoering van de reisovereenkomst. Gegevens die wij beschikbaar stellen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren:
● Geslacht
● Naam
● Adres + postcode
● Woonplaats
● Land
● Telefoon
● Email
● Geboortedatum (optioneel)
● Paspoortnummer (optioneel)
● Boekingsinformatie
● Medische gegevens (zoals rolstoel etc - optioneel)
Wij als The Travel Stars geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
The Travel Stars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
● Toegangsbeveiliging (pandbeveiliging)
● Authenticatie voor alle systemen voor The Travel Stars
● Geheimhoudingsverklaring voor medewerkers
● Beveiligde internetverbindingen (https)
● Antivirus software

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover eerst met ons contact op te nemen. Komt u niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg jammer. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

The Travel Stars
L.A. Braakstraat 12
1432PP Aalsmeer
Info@thetravelstars.nl